Allemannsretten 
Allemannsretten er nedfelt i friluftsloven og bygger på respekt for miljøverdier, eiere og andre brukere. Den gir oss rett til fri ferdsel og opphold i utmark og på dyrket jord når marka er frosset og snølagt. Allemannsretten omfatter ikke ferdsel med motorkjøretøy.

Rettigheter og plikter når du ferdes i utmark.
I utmark kan du ferdes overalt til fots, og gå på ski og raste hvor du vil. Overnatting under åpen himmel eller telting er tillatt i utmark, men ikke nermere enn 150 meter fra hus og hytte. Skal du ligge mer enn to døgn på samme sted må grunneier gi tillatelse. Uten grunneiers samtykke kan du likevel telte når dette skjer langt fra hus og på høyfjellet.
Som bruker av allemannsretten har du også plikter. Enhver skal opptre hensynsfullt og varsomt så det ikke voldes skade eller ulempe for eier eller andre brukere. Ta også hensyn til miljøet. Alle må rydde opp etter seg og ikke etterlate stedet i en slik tilstand at det virker skjemmende. Vær varsom med ild og respekter forbudet mot å tenne bål i eller i nærheten av skog i tiden 15. april til 15. september.