Fjellfroskvatn Fiske- og utmarkslag ble grunnlagt i 1993 etter oppfordring fra miljøvernleder i Balsfjord kommune som ønsket at hele Balsfjord var dekket med utmarkslag. Laget er en sammenslutning av grunneiere og rettighetshavere innenfor området i tilknytning til vatnet. Nermere avgrensing er innenfor Andorvatnet i nord, Skaret i øst, kommunegrense i sør, kommunegrense i vest og videre langs grensene mot Takvatn Utmarkslag.

Lagets formål er å samle grunneiere og rettighetshavere for i felleskap å forvalte utmarks-ressursene og i sitt arbeid sørge for:
– en langsiktig ressursforvalning
– å tilgodese medlemmenes interesser i utmark
– å tilgodese den øvrige befolknings rekreative interesser
– forvalte innlandsfiske og fiskemuligheter
– forvalte fauna og jaktmulighetene

Medlemskap kan tegnes av landbrukseiendommer og eiere av boligtomter innenfor området. Innmeldingsavgiften er kr 100,-.
Støttemedlemskap kan tegnes av enkeltpersoner (Hytteeiere  og andre med tilknytning til området).